Niyâzî-i Misrî Dergâhı Restitüsyonu

Mehmet Emin YILMAZ “Niyâzî-i Misrî Dergâhı Restitüsyonu” Arşiv Belgelerine Göre Niyâzî-i Misrî ve Dergâhları – Mustafa TATCI, Mevlüt ÇAM, TİKA Yayınları, Ankara, 2015, s.324-325