Sinan’ın Câmisi Unutturuluyor!

SOFYA’DA MİMAR SİNAN’IN CÂMİSİ UNUTTURULUYOR!

1. Banyabaşı Câmii, 2. Bosnalı Mehmed Paşa Câmii (günümüzde kilise) 3. Banyabaşı Câmii’ndeki Levha 4. Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye’deki kayıt
* Banyabaşı Câmii, Sofya Kadısı Seyfullah Efendi tarafından 1567’de yaptırılmıştır. Mermer levhada Türkçe ve Bulgarca olarak Mimar Sinan’a ait olduğu yazılı olsa da bu bilgi doğru değildir.
* Sofya’da Mimar Sinan’ın eseri olan câmi günümüzde kilise olarak kullanılan Sofu Mehmet Paşa Câmii’dir. 1548 tarihli vakfiyesine göre, Sofya’daki bu câmi, medrese, kütüphâne, imâret, bîmarhâne, hamam ve kervansaraydan meydana gelen bir külliye olarak düzenlenmiştir.
* Câmi, Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye’de de “Bosnevî Mehmed Paşa Câmii” olarak yazılıdır. Külliyede yer alan imaretten dolayı “İmaret Câmii” ve Kara Danişmend Mahallesi’nde olması sebebiyle “Kara Câmi” olarak da bilinmektedir.
* Evliyâ Çelebi de câminin Sinan’ın eseri olduğunu zikreder: “Bu nurlu câminin mîmarı Koca Mîmar Sinan’dır ki vezir câmilerinden olan bu ibâdethanede o mîmarın sanat kudreti apaçıktır.”
* Sofu Mehmet Paşa Câmii 1901’de kiliseye çevrilmiştir. Günümüzdeki adı Sveti Sedmoçislenitsi Kilisesi’dir. Mimarisi tümüyle değiştirilerek Mimar Sinan’ın eseri tanınamayacak hale getirilmiştir. Herhalde bu sebeple olsa gerek Bulgarlar Banyabaşı Câmii’ni Sinan’ın eseri olarak tanıtıp ayıp örtmeye çalışıyorlar!