Özgeçmiş

Mehmet Emin Yılmaz / Y. Mimar

Ankara’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Ankara’da, liseyi Çanakkale’de tamamladı. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 2004 ve 2005 yıllarında Türk Tarih Kurumu’nun Balkanlar’da yürüttüğü Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi’nde görev aldı. 2006’da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’ndaki (Dobriç) Camiler ve Çeşmeler konulu tezini sunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kosova, Macaristan, Lübnan, Azerbaycan, Suriye, Gürcistan ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde târihî eserlere ait koruma onarım projeleri hazırladı. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Macaristan, Suriye, Lübnan, Azerbaycan, Kazakistan ve Hırvatistan’da Türk eserlerini inceledi. Türk Mîmârî eserlerini konu alan makāleleri ve Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi ile Sigetvar’da Türk Mimârîsi isimli kitapları bulunmaktadır. Hâlen Ankara’da ASIR PROJE’de serbest mimarlık hizmetlerine devam etmektedir.

KİTAPLAR – KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Sigetvar’da Türk Mimârîsi, İstanbul Fetih Cemiyeti, 2015 – İstanbul.
 2. Balkanlar’da Kiliseye Çevrilen Osmanlı Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ekrem Hakkı Ayverdi 30. Yıl Hatıra Kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti-2014, s.197-242.
 3. Macaristan Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi, Çamlıca Basım, 2013 – İstanbul.

MAKÂLELER – SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ – SUNUMLAR

http://asirproje.academia.edu/mimaremin Makâleleri [PDF] olarak kaydedebilirsiniz.
 1. “Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokollu) Mustafa Paşa” Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı:38, Güz-2015, s.219-252. (Gökçe Günel ile birlikte)
 2. “Macaristan Sigetvar’da Ali Paşa Câmii” Balkanlarda Türk Varlığı Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Kasım 2015, İzmir.
 3. “Sivrihisar Saat Kulesi” I. Sivrihisar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2015, Sivrihisar. (F. M. Tanrıveren ile birlikte)
 4. “Macaristan’da Gazi Kasım Paşa Camii Restitüsyon Denemesi” XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 2015, Cilt 2, s. 781-797.
 5. “Evliyâ Çelebi’den Günümüze Peçuy’da Türk Mimârî Eserleri” Yeni Türkiye, Sayı 61, Mart-Haziran 2015, Cilt 2, Sayfa 1950-1961, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara.
 6. “Budin’de Mimar Sinan’ın Kiliseye Çevrilen Eseri Mustafa Paşa Camii” Yedikıta, Haziran 2015, sayı 82, sayfa 58-61.
 7. “Sofya’da Şeyh Bâlî Efendi Tekkesi” Tasavvuf Gazetesi, Sayı 4, Sayfa 7, Mayıs 2015.
 8. “Prizren’in İncisi Emin Paşa Camii” Tasavvuf Gazetesi, Sayı 3, Sayfa 7, Nisan 2015.
 9. “Belgrad’da Damat Ali Paşa Türbesi – Remzi” Art Sanat, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014, Sayı 3, s.207-214.
 10. “Geçmişten Günümüze Balkanlar’daki Osmanlı Eserlerinin Dini Amaçlı Kullanımı (Camiler, Kiliseler, Türbeler, Şapeller)” Türk-Macar Dostluk Derneği (Török- Magyar Baráti Társaság), Macaristan Büyükelçiliği, Ankara 26.03.2014.
 11. “Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’nda (Dobriç) Türk Mimari Eserleri” I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, 18-21 Mart 2014-Niğde.
 12. “Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’nda (Dobriç) Türk Mimarisinden Örnekler” Bir Zamanlar Balkanlar 6. ve 7. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri, s.289-304, Samsun-2014.
 13. “Çankırı Yeni Cami” Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl:7, Sayı:9, Haziran 2012-1, s.57-77. (H. F. Çügen ve F. M. Tanrıveren ile birlikte)
 14. “Camiden Kiliseye, Ahırdan Müzeye – Sigetvar’da Kanûnî Sultan Süleyman Camii” Yedikıta, Sayı: 65, Ocak-2014, s.52-54.
 15. “Macaristan’da Bazı Âsâr-ı Osmâniyye – Rumbeyoğlu Fahreddin” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ağustos – 2013, Sayı: 320, Cilt:54, s.30-34. (H. F. Çügen ile birlikte)
 16. “Ankara’da I. Ulusal Mimarlık Döneminden Bir Örnek: Erzurum Oteli” VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi – Journal of Ankara Studies, Cilt:1, Sayı:1, Haziran 2013, s. 130-142. (H. F. Çügen ve F. M. Tanrıveren ile birlikte)
 17. “Muğla Dalyan Camii” Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 26-28 Eylül 2013, s.454-463.(Fatih M. Tanrıveren ile birlikte)
 18. “Estergon’da Son Osmanlı: Öziceli Hacı İbrahim Camii” Yedikıta, Sayı: 56, Nisan-2013, s.56-61.
 19. “Budin’in Gözcüsü Gül Baba Tekkesi ve Türbesi” Yedikıta, Sayı:46, Haziran-2012, s.32-37.
 20. “Macaristan’daki Türk Mimari Eserlerinin Onarımları Üzerine Notlar – Notes on the Restoration of Turkish Architectural Monuments in Hungary” Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Uluslararası Balkan Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Epoka Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Isparta-Burdur, 5-7 Ekim 2012, s.475-492.
 21. “Macaristan’da Kiliseye Çevrilen Türk Yapıları” Balkan Harbi’nin 100. Yılı Hatırasına III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2012, Manisa, C.2, s.446-470.
 22. “Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 6 – Arhos Camii, Süleyman Paşa Camii” Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 44, Gümülcine.
 23. “Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 5 – Yıldırım Bayezid Camii, Musa Çelebi Camii” Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 43, Gümülcine.
 24. “Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 4 – İç Kale (Ağa Paşa) Camii, Sultan Ahmet Camii” Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 42, Gümülcine.
 25. “Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 3 – Vezir Camii, Nefes Sultan Tekkesi, Ece Sultan Tekkesi” Rodop Rüzgârı, 2012, Sayı 41, s.21-24, Gümülcine.
 26. “Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 2 – İbrahim Paşa Camii, Bayezid Baba Türbesi, Evrenosoğlu Türbesi” Rodop Rüzgârı, 2012, S:40, s.19-22, Gümülcine.
 27. “Yunanistan’da Kiliseye Çevrilen Türk Mimari Eserleri 1 – Hıdır Baba Tekkesi, Kütüklü Baba Tekkesi” Rodop Rüzgârı, Ocak 2012, Sayı 39, s.7-11, Gümülcine.
 28. “Ankara’da Selçuklu Mirası: Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii” Yedikıta, Sayı:39, Kasım 2011, s.58-62.
 29. “Hıfzıssıhha Enstitüsü Kimyahane ve Bakteriyoloji Binası’ndan Sağlık Müzesi ve Kütüphanesi’ne” Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, Sayı 361, Eylül-Ekim 2011, s.32-36. (H. F. Çügen ile birlikte)
 30. “Macaristan’da İnsanlığın Ortak Mirası: Malkoç Bey Camii” Yedikıta, Sayı:30, Şubat 2011, s.70-73.
 31. “Bolu Tabaklar Hamamı Restitüsyon Denemesi” Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Yıl: Aralık 2010, Sayı:34, Ankara-2010, s.35-45. (H. F. Çügen ile birlikte)
 32. “Diyâr-ı Nasreddin Hoca: Sivrihisar” Yedikıta, Sayı: 27, Kasım 2010, s.40-43.
 33. “Beypazarı’nda Günümüze Ulaşmamış Tarihi Yapılar” Yapı Dergisi, 344. sayı, Temmuz 2010, s.44-47.
 34. “Geçmişten Geleceğe Beypazarı” Yedikıta, Sayı:20, Nisan 2010, s.26-31.
 35. “Kargı Köyü” Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, Sayı: 351, Ocak-Şubat 2010.